Karakteristika

2 - Karakteristika

  2.1 - Variabler

  Du kan definera och använda ett godtyckligt antal variabler.
  För att se vilka variabler som finns definierade, välj Variables i Windows-
  menyn.

  2.2 - Konstanter

  Konstanter kan inte definieras av användaren, men de som finns inbyggda
  kan användas i beräkningar. För att se vilka konstanter som är
  definierade, välj "Constants" i Windows-menyn.

  2.3 - Användardefinierade funktioner

  Du kan definera ett godtyckligt antal funktioner.
  För att se vilka funktioner som är definierade, välj 
  "User Functions" i Windows-menyn.

  2.4 - History-buffer

  Samtliga uttryck och resultat sparas i denna buffer. Storleken på buffern
  kan ändras i Inställningarna eller med hjälp av tooltypes.

  För att kopiera ett värde eller uttryck från history-buffern till indata-
  området, dubbelklicka på den givna raden i listan eller markera givet
  listelement och tryck på EXPR i huvudfönstret, eller välj "Expression"
  i Historymenyn. Om dubbelklickning används kommer resultatet att bestämmas
  av det läge som är specificerat i Inställningarna.

  2.5 - Inbyggda standardfunktioner

  Samtliga klassiska funktioner finns inbyggda:

  Int : Heltalsdel
  Dec : Decimaldel
  Abs : Absolutbelopp
   !  : Fakultet
   @  : Modulo
   %  : Procent
    : x upphöjt till 2
    : x upphöjt till 3
  x^y : x upphöjt till y
  x-¹ : x upphöjt till -1
  10^x : 10 upphöjt till x
  EXP : Multiplicera med 10 upphöjt till någonting
  Rac² : Kvadratrot
  Rac³ : Kubikrot
  Rac n : n:te roten
  e^x : Exponentialfunktionen
  Ln  : Naturlig logaritm
  Log : Tiologaritm
  Sin : Sinus
  Cos : Cosinus
  Tan : Tangens
  Cot : Cotangens
  ASin : Arcus sinus
  ACos : Arcus cosinus
  ATan : Arcus tangens
  SinH : Sinus hyperbolicus
  CosH : Cosinus hyperbolicus
  TanH : Tangens hyperbolicus
  ASinH : Arcus sinus hyperbolicus
  ACosH : Arcus cosinus hyperbolicus
  ATanH : Arcus tangens hyperbolicus

  För att se den kompletta listan av "scientific functions", välj
  "Scientifics" i Windowsmenyn.

  Det går att kopiera in (välja) en funktion till indataområdet från listan
  genom att dubbelklicka på den.

  2.6 - Inbyggda programmeringsrelaterade funktioner

  And : Logiskt och
  Or  : Logiskt eller
  XOr : Logiskt exklusivt eller
  Not : Logiskt icke
  <<  : Vänsterrotation
  >>  : Högerrotation
   <  : Vänstershift
   >  : Högershift

  För att se den kompletta listan av programmeringsrelaterade funktioner,
  välj "Programmers functions" i Windowsmenyn.

  På samma sätt som i föregående paragraf kan man kopiera en funktion till
  indataområdet.

  OBS! När du är i calc-läget kan du konvertera tal mellan olika baser
     (se indataområdet).


Converted with gtoh, © 24.06.1997 N. DARNIS